OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA01 -  Administracja serwerem Oracle

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Administrator baz danych Oracle - Oracle DBA zarządza najbardziej zaawansowanymi technologicznie systemami informatycznymi i uzyskuje jedne z najwyższych zarobków w branży IT. Te konsultacje są Twoim pierwszym krokiem w kierunku zostania Oracle DBA, pokrywa ono wszystkie podstawowe czynności administratorskie. Podczas zajęć nauczysz się jak projektować, tworzyć i zarządzać bazą danych Oracle.
 
Słuchacze zostaną zapoznani z koncepcją architektury bazy danych Oracle, jak i sposobem interakcji między jej kluczowymi komponentami. Słuchacze także nauczą się jak utworzyć operacyjną bazę danych i właściwie zarządzać jej poszczególnymi strukturami, w jak najbardziej efektywny i wydajny sposób. Zajęcia są złożone z wykładów zakończonych laboratoriami. Konsultacje te  przygotowują do egzaminu Oracle Certified Associate #1Z0-031.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
 
Wymagania
ORA04-Oracle 9i język zapytań SQL
 
Czas trwania
5 dni
 
Cele konsultacji
Zrozumienie architektury serwera Oracle
Instalacja serwera i tworzenie bazy danych
Startowanie i zatrzymywanie instancji
Zarządzanie plikami parametrów, kontrolnymi, logu i plikami danych
Zarządzanie przestrzeniami tablic, segmentami, ekstentami i blokami danych
Zarządzanie tablicami i indeksami
Zarządzanie bezpieczeństwem dostępu
 
 
 
Omawiane tematy
 
Komponenty architektury Oracle
Definicja bazy danych Oracle, serwera Oracle i instancji Oracle
Ustanowienie połączenia i tworzenie sesji
Omówienie struktury fizycznej
Omówienie struktury pamięci
Omówienie struktury procesów
Omówienie struktury logicznej
 
Rozpoczęcie pracy z Oracle
Narzędzia administracyjne Oracle
Właściwości Oracle Universal Installer
Tworzenie bazy danych podczas instalacji serwera
Tworzenie nowej bazy danych
Użytkownicy systemowi
Autentykacja poprzez plik haseł
Narzędzia SQL*Plus i Enterprise Manager
 
 
Zarządzanie instancją Oracle
Tworzenie, zarządzanie i zastosowanie plików inicjalizacyjnych: PFILE i SPFILE
Omówienie różnych sposobów startowania instancji
Omówienie różnych sposobów zatrzymywania instancji
Plik alertu i pliki śladu
 
Tworzenie bazy danych
Zastosowanie Database Configuration Assistant
Tworzenie bazy danych ręcznie
 
Słownik bazy danych
Omówienie zastosowania i sposobów użycia słownika danych
Uzyskiwanie informacji o bazie danych za słownika danych
 
Plik kontrolny
Zastosowanie pliku kontrolnego
Zawartość pliku kontrolnego
Zwielokrotnianie pliku kontrolnego
Zarządzanie plikiem kontrolnym poprzez Oracle Managment Files – OMF
Uzyskiwanie informacji o pliku kontrolnym
 
Pliki logu
Omówienie zastosowania i sposobu pracy plików logu
Przełączanie bieżących plików logu i operacje punktu kontrolnego
Zarządzanie bieżącymi plikami logu
Zarządzanie bieżącymi plikami logu używając OMF
Zwielokrotnianie bieżących plików logu
Archiwizacja bieżących plików logu
Uzyskiwanie informacji o bieżących i zarchiwizowanych plikach logu
 
Zarządzanie przestrzeniami tablic i plikami danych
Omówienie hierarchii pamięci dyskowej
Systemowe i niesystemowe przestrzenie tablic
Tworzenie i zarządzanie przestrzenią tablic
Tworzenie przestrzeni tablic używając OMF
Uzyskiwanie informacji o przestrzeniach tablic i plikach danych
 
Elementy składowania danych
Opis logicznych struktur bazy danych (segmenty, ekstenty, bloki)
Rodzaje segmentów i ich zastosowanie
Omówienie zastosowania ekstentów, alokacja i deallokacja
Omówienie struktury bloku danych
Zarządzanie strukturami składowania - automatyczne zarządzanie segmentami
Zarządzanie strukturami składowania - zarządzanie ręczne
Uzyskiwanie informacji o strukturach składowania
 
Zarządzanie danymi wycofania
Automatic undo management i manual undo management
Tworzenie i zarządzanie przestrzenią tablic UNDO
Uzyskiwanie informacji o danych wycofania
 
Zarządzanie tablicami i indeksami
Tworzenie tablic
Redefinicja tablic
Przenoszenie tablic
Uzyskiwanie informacji o tablicach
Omówienie różnych typów indeksów
Zarządzanie indeksami
Monitorowanie indeksów
Uzyskiwanie informacji o indeksach
 
Zarządzanie integralnością
Typy ograniczeń
Stany ograniczeń
Tworzenie ograniczeń
Aktywacja i dezaktywacja ograniczeń
Uzyskiwanie informacji o ograniczeniach
 
Zarządzanie bezpieczeństwem haseł i zasobami
Zarządzanie hasłami poprzez profile
Blokowanie konta
Czas życia hasła
Historia hasła
Funkcja weryfikująca
Zarządzanie zasobami poprzez profile
Uzyskiwanie informacji o konfiguracji haseł i limitów zasobów
 
Zarządzanie użytkownikami
Użytkownik bazy danych a schemat bazy danych
Tworzenie użytkownika
Autentykacja przez bazę danych
Autentykacja przez system operacyjny
Limity na przestrzeniach tablic
Uzyskiwanie informacji o użytkownikach
 
Zarządzanie przywilejami
Przywileje systemowe
Przywileje SYSDBA i SYSOPER
Przywileje obiektowe
Uzyskiwanie informacji o przywilejach
 
Zarządzanie rolami
Omówienie zastosowania ról
Tworzenie ról
Role predefiniowane
Modyfikowanie ról
Role aplikacji
Aktywacja i wyłączania ról
Uzyskiwanie informacji o rolach

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management