OLAP Consulting


Szkolenia Oracle
Szkolenia SQL Server


ORA04 - Język zapytań SQL w Oracle

 

 

Czego nauczysz się podczas tych konsultacji
Konsultacje te są przeznaczone dla użytkowników Oracle 10g i Oracle 9i, oferują one słuchaczom obszerne wprowadzenie do technologii relacyjnych baz danych. Materiał obejmuje relacyjne i obiektowo relacyjne bazy danych i ogromne możliwości języka zapytań SQL.
 
Słuchacze będą się uczyć tworzyć i zarządzać obiektami bazy danych, jak i składować, wydobywać i manipulować danymi. Słuchacze nauczą się wydobywać dane używając zaawansowanych technik jak RLLUP, CUBE, hierarchical retrival.
 
Słuchacze nauczą się również pisać skrypty SQL i SQL*Plus, używając narzędzia iSQL*Plus do generowania raportów. Zajęcia te przygotowują do egzaminu Oracle Certified Professional #1Z0-007.

 
Przeznaczenie
Administratorzy baz danych
Analitycy systemowi
 
Wymagania
Znajomość procesu przetwarzania danych
Zdolność posługiwania się interfejsem graficznym
 
Czas trwania
5 dni
 
Cele konsultacji
Opis koncepcji relacyjnej i obiektowo relacyjnej bazy danych
Wydobywanie, dodawanie, zmienianie i usuwanie danych
Używanie funkcji jednowierszowych i funkcji grupujących
Wydobywanie danych korzystając z zaawansowanych technik jak ROLLUP, CUBE
Rozwiązywanie problemów używając wielokolumnowych pod-zapytań w klauzuli FROM, podzapytań skolerowanych i zapytań skalarnych
Używanie środowiska iSQL*Plus
Pisanie skryptów i zapisywanie ich do plików
Generowanie raportów używając iSQL*Plus
Tworzenie i zarządzanie obiektami bazy danych
Kontrolowanie transakcji
Kontrolowanie dostępu
Nowe funkcje jednowierszowe w Oracle 9i
Użycie GRUPPING SETS i klauzuli WITH
Użycie rozszerzeń Oracle 9i w poleceniach DML i DDL


 
Omawiane tematy
 
Wprowadzenie
Opis cykle życia tworzenia programu
Definicja relacyjnej bazy danych
Omówienie teoretycznych, koncepcyjnych i fizycznych aspektów relacyjnych baz danych
RDBMS a dane relacyjne
Relacyjność w Oracle

Zastosowanie SQL w produktach Oracle


 Pisanie prostych zapytań
Opis składni SELECT
Wykonywanie prostych operacji SELECT
Różnice miedzy komendami SQL a SQL*Plus
 
Zagnieżdżanie i sortowanie danych
Limitowanie ilości rekordów zwracanych przez zapytanie
Sortowanie rekordów zwracanych przez zapytanie
 
Funkcje jednowierszowe
Omówienie rożnych typów funkcji dostępnych w SQL
Zastosowanie funkcji znakowych, numerycznych i dat w operacji SELECT
Zrozumienie i użycie funkcji konwersji
 
Selekcja danych z wielu tablic
Pisanie zapytań pobierających dane z kilku tablic
Opis produktu kartezjańskiego
Użycie różnego typu operacji JOIN
 
Agregacja danych GROUP BY
Różne rodzaje funkcji grupujących
Sposoby użycia funkcji grupujących
Grupowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY
 
Pisanie zapytań wewnętrznych
Typy problemów wymagających stosowania zapytań wewnętrznych
Opis zapytań wewnętrznych
Typy zapytań wewnętrznych
Zapytania jedno i wielowierszowe
Zachowanie zapytań wewnętrznych z wartościami NULL
 
Zwracanie czytelnego zestawu danych do środowiska
Tworzenie zapytań wymagających wartości wejściowych
Środowisko iSQL*Plus
Tworzenie i uruchamianie skryptów
 
Manipulacja danymi
Opis wszystkich komend języka DML
Wstawianie rekordów w tabelę
Zmiana wartości rekordów
Usuwanie rekordów
Scalanie rekordów tabel
Kontrolowanie transakcji
Opis przebiegu transakcji
Opis blokad
 
Tworzenie i zarządzanie tabelami
Opis podstawowych obiektów bazy danych
Tworzenie tablic
Typy danych w Oracle
Modyfikowanie definicji tablic
Usuwanie, zmiana nazwy i obcinanie tabel
 
Ograniczenia
Rodzaje ograniczeń
Tworzenie i zarządzanie ograniczeniami
 
Tworzenie widoków
Opis widoków i ich zastosowanie
Tworzenie widoków
Wydobywanie danych z widoku
Dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych poprzez widok
Usuwanie widoków
Modyfikacja definicji widoków
Analizy Top N
 
Inne obiekty bazy danych
Tworzenie, zarządzanie i używanie sekwencji
Tworzenie indeksów
Tworzenie synonimów publicznych i prywatnych
 
Kontrola dostępu do danych
Zrozumienie koncepcji ról i uprawnień
Dodawanie i odbieranie uprawnień
Tworzenie ról i nadawanie im uprawnień
Tworzenie synonimów
 
Zastosowanie funkcji Oracle
Funkcje DATATIME
Funkcje NVL i NVL2
 
Rozszerzenie klauzuli GROUP BY
Użycie rozszerzenie ROLLUP
Użycie rozszerzenia CUBE
Użycie funkcji GRUPPING
Użycie klauzuli WITH
 
Zaawansowane podzapytania
Podzapytania wielokolumnowe
Podzapytania w klauzuli FROM
Zapytania skorelowane
Operatory EXIST i NOT EXIST
Usuwanie i modyfikacja rekordów używając podzapytań skorelowanych
Użycie skalarnych podzapytań
 
Wydobywanie hierarchiczne
Korzyści z zapytań hierarchicznych
Uporządkowanie rekordów w sposób hierarchiczny
Formatowanie hierarchicznych danych
 
Rozszerzenia w poleceniach DDL i DML
Inserty wielotablicowe
Tablice zewnętrzne

 

 


O firmie   |   Business Intelligence   |   Expert DBA   |   Remote DBA   |   Szkolenia i konsultacje   |   Kontakt

LIOOSYS CMS - content management